پست های ارسال شده در خرداد سال 1392

سیاست زدگی آفت بزرگ مدیریت فرهنگی

توجه: این یادداشت در صفحه 7 روزنامه تهران امروز مورخ 19 خرداد 92 با اندکی تلخیص درج شده است:http://www.tehrooz.com/1392/3/19/TehranEmrooz/1189/Page/7http://www.tehrooz.com/1392/3/19/TehranEmrooz/1189/Page/7/TehranEmrooz_1189_7.pdf انتخاب مدیران ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید